Skip to content

Ka man daryti jei mano lazerio bangos ilgis tik vienas mikronas?